โรงเรียนมัธยมการดนตรีและนาฏศิลป์ - Liceo Musicale e Coreutico

ศิลปะและดนตรีเป็นสิ่งที่คู่กัน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ ทั้งศิลปะและการดนตรีสามารถเชื่อมผู้คนจากทุกชาติ ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรม ลดข้อพิพาทความขัดแย้ง ทำให้โลกมีความรื่นรมย์และสงบสุข  เมื่อแนะนำโรงเรียนมัธยมศิลปะแล้ว จะขาดไม่ได้ก็คือโรงเรียนมัธยมดนตรีและนาฏศิลป์ สองโรงเรียนมัธยมที่ทำหน้าที่ผลิตศิลปินและนักดนตรีที่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสุขให้กับผู้คนและสังคมโลก ไปดูกันค่ะว่าเด็กๆ เขาเรียนวิชาอะไรกันบ้าง

โรงเรียนมัธยมดนตรีและนาฏศิลป์ - Licei musicali e coreutici

โรงเรียนมัธยมดนตรีและนาฏศิลป์ มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางเทคนิค-ปฏิบัติของดนตรีและนาฏศิลป์ ศึกษาบทบาทของการดนตรีและนาฏศิลป์ในบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถจนเกิดความเชี่ยวชาญ ผ่านกิจกรรมเฉพาะทางดนตรีและนาฏศิลป์ นอกจากในแง่มุมขององค์ประกอบ การตีความ การฝึกฝนปฏิบัติ นักเรียนยังได้รับความรู้ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคที่จำเป็นอีกด้วย

หลักสูตรการเรียน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตร นอกจากวิชาพื้นฐานบังคับที่ต้องเรียน ได้แก่ ภาษาอิตาเลียนและวรรณคดีศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(ชีววิทยา เคมี และวิทยาศาสตร์โลก) ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศาสนาคอทอลิกหรือกิจกรรมทางเลือก ทุกวิชาข้างต้นนี้แล้ว ยังต้องเลือกเรียนตามแผนการเรียนที่ตนเองถนัดหรือสนใจ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มวิชาทางเลือก ได้แก่ กลุ่มวิชาทางเลือกดนตรี และ กลุ่มวิชาทางเลือกนาฏศิลป์ การลงทะเบียนในแผนการเรียนทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งในสองทางเลือกนี้ จะต้องผ่านการทดสอบ เพื่อเป็นการยืนยันความสามารถและทักษะเฉพาะทางในด้านดนตรีหรือนาฏศิลป์

ตารางเรียนและแผนการเรียนหลักสูตรมัธยมดนตรีและนาฏศิลป์ - Licei musicali e coreutici

ตารางเวลาประจำปีสำหรับกิจกรรมบังคับและการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกคนคือ 594 ชั่วโมงในช่วงสองปีแรก ในช่วงสองปีที่สอง และในปีที่ห้า ซึ่งเท่ากับ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย แต่ละส่วนจะเพิ่ม 462 ชั่วโมงสำหรับหลักสูตรเฉพาะทางในช่วงสองปีแรก ในช่วงสองปีที่สอง และในปีที่ห้า ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ย 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

หลักสูตรมัธยมการดนตรีและนาฏศิลป์

รายวิชา รอบสองปีที่หนึ่ง รอบสองปีที่สอง ปีที่ 5
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ภาษาอิตาเลียนและวรรณคดีศึกษา 132 132 132 132 132
ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 99 99 99 99 99
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 99 99      
ประวัติศาสตร์     66 66 66
ปรัชญา     66 66 66
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 99 99 66 66 66
ฟิสิกส์     66 66 66
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ชีววิทยา เคมี และวิทยาศาสตร์โลก) 66 66      
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 66 66 66 66 66
ศาสนาคาทอลิกหรือกิจกรรมทางเลือก 33 33 33 33 33

วิชาเลือกแผนการเรียนดนตรี

พลศึกษา 66 66 66 66 66
การตีความ 99 99 66 66 66
ทฤษฏี การวิเคราะห์และองค์ประกอบ 99 99 99 99 99
ประวัติศาสตร์การดนตรี 66 66 66 66 66
ปฏิบัติการทางดนตรี 66 66 99 99 99
เทคโนโลยีดนตรี 66 66 66 66 66

วิชาเลือกแผนการเรียนนาฏศิลป์

ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์     66 66 66
ประวัติศาสตร์ดนตรี     33 33 33
เทคนิคนาฏศิลป์ 264 264 264 264 264
ปฏิบัติการนาฏศิลป์ 132 132      
ปฏิบัติการออกแบบนาฏกรรม     99 99 99
ทฤษฎีและปฏิบัติการทางดนตรีประกอบนาฏศิลป์ 66 66      
จำนวนชั่วโมงรวมต่อปีการศึกษา 1056 1056 1056 1056 1056

 

จบหลักสูตรมัธยมดนตรีและนาฏศิลป์แล้ว ไปเรียนต่อที่ไหนดี?

นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมดนตรีและนาฏศิลป์สามารถประกอบวิชาชีพ หรือเรียนต่อขั้นสูงต่อไปในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ สถาบันการฝึกอบรมศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ขั้นสูง (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM) Accademia และมหาวิทยาลัย

ตราบใดที่เห็นการรังสรรค์ผลงานศิลปะและได้ยินเสียงแว่วกังวานขับขานดนตรี เรายังมองเห็นความหวังของอนาคตโลกในวันข้างหน้า ความหวังที่ว่าผู้คนบนผืนโลกใบเล็กๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันเหล่านี้ จะสามารถก้าวข้ามผ่านพรมแดนอคติและการยึดมั่นในตัวตน เชื้อชาติ และศาสนา ไปสู่สภาวะไร้พรมแดนเพื่อแสวงหาสันติวิธีที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข สนใจอ่านหลักสูตรโรงเรียนมัธยมศิลปะ >>>คลิกที่นี่<<< หากสนใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศอิตาลี>>>คลิกที่นี่<<< ติดตามอ่านบทความแนะนำโรงเรียนมัธยมตอนต่อไปนะคะ บทความหน้าจะนำเสนอโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์ เอาใจนักเรียนสายวิทย์กันบ้างค่ะ

 

หมายเหตุ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการอิตาลี Ministero dell'Istruzione e del Merito - MIUR

  • by จิรัชฌา วานิช
  • | Study in Italy